Witamy na onibo TV   Click to listen highlighted text! Witamy na onibo TV

Regulamin

Regulamin Usług nieodpłatnych na Platformie OTT o adresie www.tv.onibo.pl

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin Platformy OTT pn. „TV Onibo” (dalej jako: „Regulamin”) określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora – tj. NETMI GROUP S.C. Maciej Miś, Michał Miś z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Pabianicka 119/131, 93-490 Łódź, NIP: 7292725250 – Usług instruktażowych i szkoleniowych na platformie TV Onibo zlokalizowanej pod adresem internetowym tv.onibo.pl
 2. Regulamin Platformy OTT TV Onibo udostępniany jest nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi pod adresem internetowym https:// tv.onibo.pl

§ 2. Definicje Wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący platformę OTT pn. „TV Onibo” (zlokalizowany pod adresem internetowym https:// tv.onibo.pl oraz jego rozwinięciami), którym jest NETMI GROUP S.C. Maciej Miś, Michał Miś z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Pabianicka 119/131, 93-490 Łódź, NIP: 7292725250
 2. Konto TV Onibo – przestrzeń sieciowa Użytkownika, powstająca w wyniku dokonania przez niego rejestracji, z której Użytkownik może korzystać pod warunkiem pozostawania do niej zalogowanym.
 3. Materiały Audiowizualne – wszelkie treści publikowane lub udostępniane w Serwisie platforma.pl przez Administratora, w dowolnej formie, w szczególności treści audiowizualne, tekstowe, graficzne, fotograficzne oraz dźwiękowe, niezależnie od tego, czy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 880, ze zm.)
 4. Obsługa Klienta – jednostka organizacyjna, której zadaniem jest udzielanie Użytkownikowi pomocy oraz informacji niezbędnych do korzystania z Platformy OTT TV Onibo to: NETMI GROUP S.C. Maciej Miś, Michał Miś z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Pabianicka 119/131, 93-490 Łódź, NIP: 7292725250. Z Obsługą Klienta można się skontaktować przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https:// tv.onibo.pl lub pod wskazanym tam numerem telefonu.
 5. Platformy Sprzętowe – środowiska programistyczne, spełniające wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie oraz posiadające dostęp do Internetu, za pośrednictwem których istnieje możliwość skorzystania z Platformy OTT TV Onibo oraz odtwarzania Materiałów Audiowizualnych.
 6. Regulamin Konta TV Onibo – regulamin określający zasady dotyczące rejestracji Konta TV Onibo, jego utrzymywania oraz korzystania z niego, dostępny pod adresem internetowym: https:// tv.onibo.pl
 7. Platforma OTT TV Onibo – serwis internetowy należący do Administratora, dostępny pod adresem internetowym https:// tv.onibo.pl lub jego rozwinięciami. Poprzez Serwis https:// tv.onibo.pl Administrator – w wyniku zawartej Umowy – umożliwia Użytkownikowi dostęp do Materiałów Audiowizualnych na zasadach określonych Umową.
 8. Umowa – nieodpłatna umowa zawierana na odległość drogą elektroniczną między Administratorem i Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora usług poprzez Platformę OTT TV Onibo o adresie https:// tv.onibo.pl .Treść Umowy wyznaczają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 9. Usługa TV Onibo –nieodpłatna audiowizualna usługa medialna, polegająca na dostarczaniu Użytkownikowi Materiałów Audiowizualnych (np. w postaci filmu odkodowanego w określonym przedziale czasowym), w celu ich obejrzenia za pośrednictwem Platformy OTT TV Onibo, w szczególności w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika. Usługa TV Onibo każdorazowo stanowi przedmiot konkretnej Umowy. Administrator ma pełną swobodę w określaniu, czy i które Materiały Audiowizualne będą objęte Usługą TV Onibo, tzn. świadczone nieodpłatnie bez konieczności wykupienia przez Użytkownika dostępu.
 10. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Platformy OTT TV Onibo o adresie https:// tv.onibo.pl

§ 3. Zasady dotyczące korzystania z Platformy OTT TV Onibo o adresie https:// tv.onibo.pl

 1. Korzystanie z Platformy OTT TV Onibo dopuszczalne jest wyłącznie dla celów prywatnych, w żaden sposób niepowiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. Użytkownik może korzystać z Platformy OTT TV Onibo przebywając na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza nim.
 3. Dostępność Serwisu Player.pl dla Użytkownika przebywającego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być ograniczona w całości lub części.
 4. Platforma OTT TV.Onibo dostępny jest wyłącznie na Platformach Sprzętowych, spełniających wymagania techniczne określone w Regulaminie.
 5. Podczas korzystania z Platformy OTT TV Onibo, w urządzeniu Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego działania Platformy OTT TV Onibo oraz prawidłowego świadczenia przez nią Usługi instruktażowej lub szkoleniowej. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są w jakikolwiek sposób przetwarzane dane osobowe.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące administratora danych osobowych, zasad przetwarzania danych osobowych, praw Użytkowników związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz ewentualnych obowiązków spoczywających na Użytkownikach zostały zawarte w dokumencie pn.„Polityka Prywatności Platformy OTT TV Onibo”, dostępnym dla wszystkich Użytkowników na stronie internetowej https://tv.onibo.pl/pdf/polityka_prywatnosci.pdf oraz w Regulaminie Konta TV Onibo.

§ 4. Umowy w zakresie korzystania z Platformy OTT TV Onibo – sposób oraz skutki zawarcia

 1. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Platformy OTT TV Onibo, tj. z chwilą rozpoczęcia odtwarzania konkretnego Materiału Audiowizualnego, Użytkownik zawiera Umowę. Warunki Umowy określa Regulamin obowiązujący w chwili jej zawarcia.
 2. Zawarcie Umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, oraz uzyskanie dostępu przez Użytkownika do Korzystanie z Platformy OTT TV Onibo,, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, możliwe jest przez: (i) otwarcie odpowiedniej strony internetowej w ramach Serwisu, a także dokonanie innej podobnej czynności w sposób właściwy dla danej Platformy Sprzętowej, oraz (ii) zainicjowanie odtwarzania wybranego Materiału Audiowizualnego dostępnego w ramach korzystania z Platformy OTT TV Onibo,
 3. Zawarcie Umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, oraz korzystanie z Platformy OTT TV Onibo, może wymagać posiadania Konta TV Onibo i pozostawania do niego zalogowanym podczas korzystania, jednakże Administrator zastrzega sobie prawo (z którego może, ale nie musi skorzystać) do udostępniania Użytkownikowi wybranych przez Administratora Materiałów Audiowizualnych na wybranych przez Administratora Platformach Sprzętowych, bez obowiązku posiadania przez Użytkownika Konta TV Onibo i pozostawania do niego zalogowanym w trakcie korzystania z Platformy OTT TV Onibo. Zawarcie Umowy, które jest uwarunkowane posiadaniem Konta ott i pozostawaniem do niego zalogowanym, wymaga ponadto podania przez Użytkownika (w ramach profilu tworzonego w ramach Konta TV Onibo w Serwisie tv.onibo.pl) swojego imienia oraz wieku.
 4. Usługa w ramach korzystania z Platformy OTT TV Onibo, świadczona w wyniku zawarcia w sposób określony w ust. 1 Umowy jest nieodpłatna.
 5. Umowa zawarta w sposób określony w ust. 1 powyżej trwa do wcześniejszego z następujących momentów: (i) zakończenie Materiału Audiowizualnego, tj. wykonanie całkowitego streamingu pojedynczego Materiału Audiowizualnego objętego Umową (np. szkolenia) lub zakończenie okresu dostępności danego Materiału Audiowizualnego i definitywne przerwanie odtwarzania Materiału Audiowizualnego objętego Umową, przez co jest rozumiane:
  (a) opuszczenie lub zmiana zawartości okna przeglądarki, w którym Materiał Audiowizualny jest odtwarzany (np. poprzez przejście do innych części strony internetowej https://tv.onibo.pl lub jej rozwinięć lub innych stron internetowych – w ramach tego samego okna przeglądarki, w którym odtwarzany był Materiał Audiowizualny, zamknięcie okna przeglądarki/karty, naciśniecie przycisku „Stop”);
  (b) przerwa w odtwarzaniu Materiału Audiowizualnego (spowodowana naciśnięciem przycisku pauzy) trwająca ponad 3 godziny. Dla uniknięcia wątpliwości, w przypadku ponowienia odtwarzania danego Materiału Audiowizualnego po upływie ww. ponad 3-godzinnej przerwy dochodzi do zawarcia nowej Umowy. Identyczny skutek ma skorzystanie przez Użytkownika z opcji „Kontynuuj oglądanie”.
 6. Zabronione jest kopiowanie oraz utrwalanie udostępnionych Materiałów Audiowizualnych, o ile nie zostało to wyraźnie zastrzeżone inaczej w Serwisie tv.onibo.pl dla danego Materiału Audiowizualnego lub ich zestawienia.
 7. Szczegółowe zasady dotyczące rejestracji, zakładania, korzystania, utrzymywania, zawieszania oraz likwidacji Konta TV Onibo są uregulowane w Regulaminie Konta TV Onibo
 8. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie, bez podania przyczyny. Rozwiązanie Umowy w takim przypadku następuje poprzez definitywne przerwanie przez Użytkownika odtwarzania Materiału Audiowizualnego objętego Umową, przez co jest rozumiane opuszczenie lub zmiana zawartości okna przeglądarki, w którym audycja jest odtwarzana (np. poprzez przejście do innych części strony internetowej https://player.pl lub jej rozwinięć lub innych stron internetowych – w ramach tego samego okna przeglądarki, w którym odtwarzany był Materiał Audiowizualny, zamknięcie okna przeglądarki/karty, naciśniecie przycisku „Stop”).

§ 5. Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy.

 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy dotyczącej oglądania filmów na Platformie OTT TV Onibo przysługuje Użytkownikowi, który zawarł z Administratorem Umowę jako konsument, czyli w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, a Umowa była zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
 2. Użytkownik, o którym mowa w ust. 1, może odstąpić od Umowy dotyczącej korzystania z zamieszczonych filmach na Platformie OTT TV Onibo, w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 3. Odstąpienia od Umowy Użytkownik dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie lub drogą elektroniczną na adres Administratora. Administrator udostępnia wzór odstąpienia od Umowy na stronie http://tv.onibo.pl/

§ 6. Wymagania techniczne

 1. Możliwość zawarcia przez Użytkownika Umowy oraz korzystania przez niego z Usługi ott jest uzależniona od posługiwania się przez Użytkownika w tych celach komputerem lub urządzeniem mobilnym (np. tablet, smartfon), spełniającym wymagania techniczne opisane poniżej:
  zainstalowana aktualna lub jedna z dwóch poprzednich wersji przeglądarek wymienionych poniżej, jeśli nie jest zaznaczone inaczej, na systemach operacyjnych Windows 8+, Mac OSX 10.12+, z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript:
  a) Mozilla Firefox;
  b) Opera;
  c) Google Chrome;
  d) Microsoft Edge;
  e) Apple Safari, jeżeli wersja jest wyższa niż 10.0; (ii) wyposażenie w ekran o szerokości co najmniej 1366 px;
  f) najnowsza aktualna wersja systemu Android, oficjalnie opublikowana przez producenta systemu (informacje dostępne pod adresem internetowym https://www.android.com/) lub którakolwiek z dwóch wersji poprzedzających wersję najnowszą, wspierająca – według informacji producenta systemu – system zabezpieczeń treści (DRM) Widevine Modular;
  g) najnowsza aktualna wersja systemu iOS, oficjalnie opublikowana przez producenta systemu (informacje dostępne pod adresem internetowym https://www.apple.com/) lub którakolwiek z dwóch wersji poprzedzających wersję najnowszą
 2. Dla korzystania z Materiałów Audiowizualnych objętych Umową niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu. Do sprawnego korzystania z Materiałów Audiowizualnych na Platformach Sprzętowych rekomendowany jest dostęp do dowolnego typu połączenia z Internetem, o przepustowości co najmniej 6 megabitów/sekundę, oraz co najmniej 25 megabitów na sekundę w przypadku Materiałów Audiowizualnych w jakości UHD. Ani transmisja danych związana z korzystaniem z Materiałów Audiowizualnych objętych Umową, ani koszty z nią związane nie wchodzą w zakres Umowy zawartej z Administratorem i odrębnie obciążają Użytkownika, stosownie do łączącej go umowy z operatorem, z którego usług w tym zakresie korzysta.
 3. Korzystanie z Serwisu Player.pl jest możliwe na niektórych urządzeniach stacjonarnych wyposażonych w technologię Smart TV posiadające wbudowaną wyszukiwarkę internetową, a także na konsolach gier (np. Playstation 4). Ze względu jednak na specyficzne uwarunkowania techniczne tego typu urządzeń, Administrator nie jest w stanie podać pełnej listy wymogów technicznych, których spełnienie pozwalałoby Użytkownikowi na korzystanie z Platformy OTT TV Onibo.
 4. Ze względu na niezależne od Administratora właściwości środowiska informatycznego, którym posługuje się Użytkownik, korzystanie z Platformy OTT TV Onibo na Platformach Sprzętowych może być ograniczone lub niemożliwe, a jakość odtwarzanych materiałów obniżona – w przypadku istnienia/aktywności w ramach ww. środowiska oprogramowania pochodzącego od podmiotów trzecich lub od Użytkownika (w szczególności różnego rodzaju firewalli, programów antywirusowych, blokad, w tym uniemożliwiających wyświetlanie reklam), jego kombinacji lub konfiguracji, mających wpływ na udostępnioną funkcjonalność lub prawidłowe działanie techniczne Platformy OTT TV Onibo na Platformach Sprzętowych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, może w szczególności okazać się konieczne odinstalowanie określonego oprogramowania ze środowiska informatycznego, którym posługuje się Użytkownik lub dodanie w jego ramach określonego wyjątku.
 5. Za transmisję danych obejmujących korzystanie z Platformy OTT TV Onibo oraz z Materiałów może zostać naliczona opłata zgodna z cennikiem operatora GSM, który świadczy usługi telekomunikacyjne dla danego Użytkownika.
 6. Funkcjonowanie Platformy OTT TV Onibo wymaga cyklicznego monitoringu technicznego, poprawek i konserwacji, co może spowodować czasowe i krótkotrwałe przerwy w działaniu Platformy OTT TV Onibo.
 7. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia wysokiej jakości działania Platformy OTT TV Onibo, ale w zakresie wynikającym z właściwości sieci Internet, z której korzysta Użytkownik, Administrator nie gwarantuje nieprzerywanego i niezakłóconego dostępu do Platformy OTT TV Onibo.

§ 7. Konsekwencje naruszenia przez Użytkowników obowiązków w zakresie korzystania z Serwisu Platformie OTT TV Onibo, Usług oraz Materiałów Audiowizualnych

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z udostępnionych Materiałów Audiowizualnych w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Dostęp do Platformy OTT TV Onibo lub Materiałów Audiowizualnych może zostać Użytkownikowi zablokowany w przypadku, gdy Użytkownik:
  1) wykorzystuje Platformę OTT TV Onibo lub lub Materiały Audiowizualne do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
  2) utrudnia innym Użytkownikom korzystanie z Platformy OTT TV Onibo lub Materiałów Audiowizualnych, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Materiały Audiowizualne;
  3) podejmuje działania mające na celu odczytanie haseł do Kont TV Onibo innych Użytkowników, w tym podejmuje próby nieuprawnionego odgadnięcia tych haseł;

4) udostępnia login lub hasło do swojego Konta TV Onibo innym Użytkownikom lub nieuprawnionym osobom trzecim;
5) zamieszcza w Platformie OTT TV Onibo lub lub środowisku informatycznym, w którym znajdują się Materiały Audiowizualne skrypty, programy lub pliki, które mogą zakłócać funkcjonowanie Platformy OTT TV Onibo lub lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Materiały Audiowizualne;
6) stosuje rozwiązania (w tym urządzenia lub oprogramowanie) umożliwiające korzystanie z Platformy OTT TV Onibo lub w sposób nieuprawniony (w szczególności – nie na podstawie zawartej Umowy);
7) dopuszcza się naruszenia Regulaminu – po skierowaniu do niego przez Administratora wezwania w tym zakresie oraz bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na zaniechanie.

§ 8. Prawa autorskie i prawa pokrewne
1.Materiały Audiowizualne podlegają ochronie prawnej, w szczególności na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przepisów o ochronie baz danych.

 1. Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do Materiałów Audiowizualnych dysponuje Administrator tj. NETMI GROUP S.C. Maciej Miś, Michał Miś z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Pabianicka 119/131, 93-490 Łódź, NIP: 7292725250 bądź inny wskazany pod adresem internetowym https://tv.onibo.pl/ lub jego rozwinięciami podmiot.
 2. Utrwalanie, trwałe zwielokrotnianie lub jakakolwiek inna forma ingerencji przez Użytkownika w Materiały Audiowizualne, która byłaby sprzeczna z prawem lub postanowieniami Regulaminu jest zabroniona. § 9. Reklamacje
 3. Reklamacje dotyczące działania Platformy OTT TV Onibo lub oraz Usługi OTT mogą być zgłaszane przez Użytkownika do Obsługi Klienta na adres korespondencyjny Administratora, telefonicznie (na numer telefonu: +48 683 68 66 opłata według taryfy operatora) lub drogą elektroniczną na adres: pomoc@tv.onibo.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem https://tv.onibo.pl/kontakt.
 4. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać Umowę oraz Usługę OTT, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: login Konta TV Onibo, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej). Administrator może zwrócić się do Użytkownika o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od jej zgłoszenia uważa się za jej uznanie.
 7. W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, Administrator jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.
 8. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Administratora, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 9. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące działania Platformy OTT TV Onibo lub oraz Usługi OTT mogą być zgłaszane przez Użytkownika do Obsługi Klienta na adres korespondencyjny Administratora, telefonicznie (na numer telefonu: +48 683 68 66 opłata według taryfy operatora) lub drogą elektroniczną na adres: pomoc@tv.onibo.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem https://tv.onibo.pl/kontakt.

2. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać Umowę oraz Usługę OTT, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: login Konta TV Onibo, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej). Administrator może zwrócić się do Użytkownika o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

4. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od jej zgłoszenia uważa się za jej uznanie.

5. W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, Administrator jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.

6. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Administratora, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2022 roku.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Administratora. Każdorazowa zmiana Regulaminu będzie jednak miała zastosowanie tylko do Umów zawartych po podaniu zmienionego Regulaminu do powszechnej wiadomości poprzez jego zamieszczenie pod adresem: https://tv.onibo.pl/. Użytkownik ma zawsze możliwość zapoznania się z treścią aktualnie obowiązującego Regulaminu pod adresem internetowym: https://tv.onibo.pl/ W zakresie Umów zawartych przed momentem podania zmienionego Regulaminu do wiadomości w sposób określony powyżej, Użytkownika obowiązuje Regulamin w brzmieniu obowiązującym w momencie zawarcia Umowy.

Skip to content Click to listen highlighted text!